Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier treft u de Algemene voorwaarden van Interestium B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (59816082)

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Interestium B.V., hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.

1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer.

1.3 Afwijkingen op de Algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.

1.4 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, die door de opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

2.2 De offerte omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.

2.3 De offerte vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in het tarief en de prijsvormingmethode en vermeldt de betalingswijze en –voorwaarden.

Artikel 3 Tarieven

3.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten zowel van opdrachtgever als opdrachtnemer, alsmede accommodatie- en cateringkosten voor besprekingen, sessies, workshops en trainingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding kan onder meer blijken uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtgever en/of de ondertekening door opdrachtgever van de offerte of opdrachtbevestiging, dan wel doordat opdrachtnemer een begin aan de uitvoering heeft gegeven.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk alsnog wordt.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht in overleg met de opdrachtgever de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

5.3 Reclames over de wijze van uitvoering van een opdracht dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak uit hoofde van ondeugdelijke uitvoering zal zijn vervallen.

5.4 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot restitutie van het overeengekomen tarief maar zal opdrachtnemer of een collega de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten in rekening brengen.

5.5 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

5.6 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door opdrachtnemer of door een business partner en/of leverancier, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld.

Artikel 6 Annulering door opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering tussen de 4 en 2 weken voorafgaande aan de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient opdrachtgever het volledige tarief te voldoen.

6.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 7 Annulering door opdrachtnemer

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan opdrachtnemer betaalde bedrag waarop de annulering betrekking heeft, mits betaling door opdrachtgever reeds heeft plaatsgevonden.

7.2 Annulering van een opdracht dient, na eventuele telefonische/persoonlijke melding, schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 8 Inschakeling van derden

8.1 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na kennisgeving aan en overleg met opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

9.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als een gehele maand gerekend.

9.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om vervolgopdrachten voor opdrachtgever uit te sluiten.

9.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

9.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijke persoon is – onder curatele is gesteld, ten aanzien van hem (voorlopig) de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast dan wel hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt.

9.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, adviezen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen, in gebruik te geven of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

10.2 De auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken, berusten bij opdrachtnemer.

10.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij een correcte uitvoering van de opdracht dit vereist.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op alle offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

Geef een reactie